ลดพิเศษ 10%

อัตราค่าบริการ (นอกสถานที่)

เคสทั่วไป
ค่าบริการรายเดือนแบบไป-กลับ ค่าบริการรายเดือนแบบพักประจำ ค่าบริการรายเดือน ต่างจังหวัด
23,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน ไป-กลับ

 วันหยุด
เดือนละไม่น้อยกว่า 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุดครบ 12 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT วัน ละ 600 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 1 มื้อ หรือเป็นเงิน 50 บาท/วัน
พร้อมค่ายานพาหนะ ไป-กลับ

26,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

 วันหยุด
เดือนละไม่น้อยกว่า 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน  แต่ให้หยุดครบ 24 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT วัน ละ 700 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก

28,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

วันหยุด
เดือนละไม่น้อยกว่า 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุดครบ 24 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT วันละ 700 บาท

สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก และค่ายานพาหนะไป-กลับ

ค่าบริการรายวัน * หมายเหตุ ชำระวันที่ทำเอกสาร

 • เขตกรุงเทพฯ : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่     1,000 บาท/ครั้ง
 • ต่างจังหวัด : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท/ครั้ง

ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าอาหารของพนักงานและตัวแทน บริษัทฯ ตามจริง

1,500-3,000 บาท / วัน /พนักงาน / รายวัน


วันหยุด
 –

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พักและค่ายานพาหนะไป-กลับ

 

เคสพิเศษ
(ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้อาหารทางหน้าท้อง ทางจมูก ให้ออกซิเจน ดูดเสมหะ เปลี่ยนถุงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะ อัลไซเมอร์)

ค่าบริการรายเดือนแบบที่ 1 ค่าบริการรายเดือนแบบที่ 2 ค่าบริการรายเดือน ต่างจังหวัด
25,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน ไป-กลับ

 วันหยุด
เดือนละไม่น้อยกว่า 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุดครบ 12 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT วันละ 600 บาท

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 1 มื้อ หรือเป็นเงิน 50 บาท/วัน
พร้อมค่ายานพาหนะ ไป-กลับ

28,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

 วันหยุด
เดือนละไม่น้อยกว่า 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน  แต่ให้หยุดครบ 24 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT วัน ละ 700 บาท ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก

30,000 บาท / เดือน
พนักงานรายเดือน / พักประจำ

วันหยุด
เดือนละ 4 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ หรือ
แล้วแต่จะตกลงกับพนักงาน แต่ให้หยุดครบ 24 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไม่หยุดจ่ายเป็น OT วันละ 700 บาท

สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พัก และค่ายานพาหนะไป-กลับ

ค่าบริการรายวัน * หมายเหตุ ชำระวันที่ทำเอกสาร

 • เขตกรุงเทพฯ : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่ 1,000 บาท/ครั้ง
 • ต่างจังหวัด : กรณีสัมภาษณ์/ทำสัญญา/จัดส่ง เสียค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท/ครั้ง

ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าอาหารของพนักงานและตัวแทน บริษัทฯ ตามจริง

1,500-3,000 บาท / วัน /พนักงาน / รายวัน

 วันหยุด –

 สวัสดิการให้พนักงาน
อาหาร 3 มื้อ หรือเป็นเงิน 150 บาท/วัน
พร้อมที่พักและค่ายานพาหนะไป-กลับ

เอกสารจำเป็นเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  หรือผู้ป่วย
 • ประวัติการรักษา ยา และหรือบัตรนัดของแพทย์
Service fee (At Location)
Normal Case
Monthly Rate I Monthly Rate II Monthly Rate (upcountry)
23,000  Baht/ month
Full-time Staff (round-trip)

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as  agreed with staff (must be12 hours off excluded public holidays) or Overtime of 600 Baht will be charged.

Fringe Benefits
1 Meal (equivalent to 50 Baht/ day) with transportation allowance.

25,000 Baht/ month
Full-time staff based at location

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off excluded public holidays)  or Overtime of 700 Baht will be charged.

Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day)

28,000 Baht/ month
Full-time staff based at location
Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off excluded public holidays) or Overtime of 700 Baht will be charged.Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.
Daily Rate * Other fees to be paid on contract signing date
Other fees  include: Outside Interview/ Contract preparation and Postal Service

 • Bangkok Area : 1,000 Baht
 • Upcountry : 1,200 Baht

Customer is responsible for transportation cost and meal of staff and agent

1,500-3,000 Baht/ day

Holidays – N/A

Fringe Benefits
3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.

 

Special Case
(Patient needed special treatments e.g. P.E.G. feeding, Oxygen therapy, Alzheimer, Urinary catheterization)

Monthly Rate I Monthly Rate II Monthly Rate (upcountry)
25,000  Baht/ month
Full-time Staff (round-trip)

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be12 hours off excluded public holidays) or Overtime of 600 Baht will be charged charged.

Fringe Benefits
1 Meal (equivalent to 50 Baht/ day) with transportation allowance.

28,000 Baht/ month
Full-time staff based at location

Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off excluded public holidays) or Overtime of 700 Baht will be charged.

Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day)

30,000 Baht/ month
Full-time staff based at location
Holidays
4 days/ month: Every Sunday or as agreed with staff (must be 24 hours off excluded public holidays) or Overtime of 700 Baht will be charged.Fringe Benefits
– 3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.
Daily Rate * Other fees to be paid on contract signing date

Other fees  include: Outside Interview/ Contract preparation and Postal Service

 • Bangkok Area : 1,000 Baht
 • Upcountry : 1,200 Baht

Customer is responsible for transportation cost and meal of staff and agent

1,500-3,000 Baht/ day

Holidays – N/A

Fringe Benefits
3 Meals (equivalent to 150 Baht/ day) with transportation allowance.

Documents required for pre-screening process

 • Copy of House Registration of patient/senior’s sponsor or cousin.
 • Copy of ID Card of patient’s sponsor or cousin.
 • Copy of House Registration of patient/senior
 • Copy of ID Card of patient/senior
 • Medical record or Doctor’s appointment notification

* เงินค้ำประกันเมื่อแรกเข้ารับบริการ
เท่ากับอัตราค่าบริการ 1 เดือน จะจ่ายคืนเมื่อเลิกใช้บริการ

* Deposit on the contract signing date
A 1-month fee deposit required on the contract signing date. This Deposit will be redeemed when service is terminated.

Theme: Overlay by Kaira